Chứng chỉ được cấp bởi AMS có giá trị toàn cầu. Người có chứng chỉ AMS có thể tìm kiếm việc làm trên toàn thế giới một cách dễ dàng.